Van de zuider buren

Dus ook in Belgie heeft men problemen als het in stand houden van een repeater op een kleine groep neer komt en een grote groep er gebruik van maakt. ik probeer jullie op de hoogte te houden.

Wij wensen u op de hoogte te stellen van de evoluties rond de sites van de onbemande stations van ON0VRT (Sint-Pieters-Leeuw) en ON0AT (Schoten).
Deze torens waren in handen van de VRT en dankzij de sysops konden wij onze onbemande stations daar opstellen.
Nu zijn deze site overgegaan in privé handen. Deze firma vraagt om een contract te tekenen voor het verder gebruiken van deze sites. Daarover mogen wij geen details geven vermits de vzw UBA een “non disclosure” (geheimhouding) overeenkomst heeft ondertekend.
De UBA - als vergunningshouder voor deze onbemande stations - heeft op verzoek van de sysops getracht tot een overeenkomst te komen met betrekking tot het gebruik van deze sites. Hierbij heeft de eigenaar een aantal specifieke eisen en garanties gesteld, die voor onze vereniging verregaande financiële en juridische gevolgen zouden kunnen hebben, en hierbij onze aansprakelijkheid niet enkel beperkt zou zijn tot de vzw als rechtspersoon, maar tevens haar bestuurders er ook haar leden hierbij betrokken zouden kunnen worden - en dit was voor ons een niet aanvaardbaar risico.
Om deze redenen konden we niet ingaan op deze vraag. De firma is wel bereid om verder te onderhandelen met de sysops van deze stations en we wensen hen daar veel succes mee.

 

Om een repeater op te zetten en te doen werken is er heel wat nodig, iets waar je waarschijnlijk niet aan denkt als je de PTT van je portable indrukt... Een deel van de organisatie gebeurt door de UBA, onze vereniging. Er zijn aanvragen en wettelijke vergunningen nodig, overleg met de buurlanden en andere erkende verenigingen. Eenmaal dat rond is krijgen de uitbaters een vergunning op naam van de UBA (of een andere erkende vereniging).
Uiteindelijk moet de repeater antennes hebben, ontvangers, zenders Hard- en software en dit moet opgezet in een lokaal, er moet er stroom en eventueel een internetverbinding. Er moet ook gedacht worden aan verzekeringen, huurgelden, kosten voor energie, enz. Er moeten technische verantwoordelijken zijn, die kunnen inspringen indien er iets mis gaat, enz…

 

We hebben uit dit dossier geleerd dat er noodzaak is om het kader waarin onze vereniging betrokken is bij de uitbating van automatische stations en de verantwoordelijkheid daarin voor onze vereniging. We zullen binnenkort een voorstel maken die zal voorgelegd worden aan alle sysops die een UBA vergunning hebben voor hun onbemand station. Daarin zal onderzocht worden welke verantwoordelijkheden er voor wie zijn, hoe wij als vereniging kunnen helpen met op diverse vlakken (organisatorisch, technisch, financieel, …) ( is reeds gebeurd, en bekend gemaakt)


Wordt vervolgd…